Helburuak eta aniztasunari arreta

Helburuak

1. Ikaslea bere nortasunaren garapen oso, integral eta harmoniatsura irits dadin gaitzea, banan-banako prestakuntzaren eta askatasunari egokitutako pedagogiaren bitartez, bere bizitza pertsonaleko, familiako, gizarteko eta lanbideko eremu guztietan nortasun hori gara dezan.

2. Ikaslea/taldea/ikastetxea gizarte, ekonomi eta kultur ingurunearekin harremanetan jartzea, hurrengo xede hauek erraztuko dituen irekiera eta komunikazio moduen bitartez:

 • Euskal Herriaren eta Bizkaiaren testuinguru soziokulturalean eta tradizio historikoan oinarrituriko heziketa, horren balio guztiak barne hartuz.
 • Bertako gertakarien eta egoeren balorazio kritikoa eta eraikitzailea.

3. Hala adimen gaitasunak eta lan teknikak, nola heziketa zientifikoa eta humanistikoa era orekatuan garatzea, ekimenak eta ahalmen sortzailea bereziki baloratu eta bultzatuz.

4. Irekitasunean eta beste herri eta kultura batzuen aintzatespenean heztea, balioen aniztasuna aldi berean komunikatzen eta hartzen jakiteko, lankidetzako eta bakezko elkartasun gogotik abiatuz.

5. Benetako maitasunean oinarritu eta hezkuntza-komunitatean nahiz gizarte-bizitzan partehartzera bultzatuko duten harreman pertsonalen eta portaera-ohituren jokamolde bat lantzea.

6. Gizabanakoaren, munduaren eta historiaren kristau ikuspegi bat proposatzea, fedearen eta kultura aldakorraren arteko etengabeko elkarrizketa finkatuz, Ebanjelioko balioen araberako bizimoldea sustatuz eta konpromiso eraldatzailera bultzatzen duen gizarte-kontzientzian heziz.

7. Tokiko eta mundu osoko Elizaren partaide izatearen sena balioztatzen laguntzen duten fede-bizipenak eta haurridetasun-adierazpenak sustatzea.

8. Eskubideen berdintasunean hezi, sexu edo izate sozialeko inolako bereizkeria barik.

9. Ingurumenarenganako begirune, kontu eta hobekuntzan hezi, ingurumenarenganako bakarkako eta taldeko sentikortasuna garatuz eta kontsumo orekatu baterako kontzientziatzen saiatuz.

10. Gaitasun eraginkorra sustatu, pertsona bakoitzaren ahalbideak ahalik eta gehien garatuz.

11. Izpiritu kritiko eraikitzailea landu, arazoen konponketarantz edo hautabide berrietarantz bideratuz.

Aniztasunari arreta

Irakaskuntzak ikasleen artean aniztasunaren ezaugarria duen gizarte plural batean bizi garelarik, egokitzapenezko irakaskuntza burutuko dugu irakaskuntza/ikaskuntzako jardueren plangintza, garapena eta ebaluazioan, ikasleen gaitasunetara eta garapen indibidualaren maila desberdinetara egokituz.

Aniztasunari erantzuna

Gure hezkuntza-eredua abiapuntutzat hartuta -identitatea, hezkuntza integrala eta balioetan heztea-, koherentea deritzogu gizarte-integraziorako oinarrizko ikaskuntza den eskola-integrazioari erantzunak emateari.

Ekinbide honi esker, ikasleek derrigorrezko hezkuntzari dagozkion gaitasunak erdiets ditzakete, euren ahalbideen arabera eta norbere taldean ahalik gehien integratuz.

 • Hezkuntza-premia soziokultural bereziak dituzten ikasleak.
 • Ezintasun fisiko, psikiko edo sentsorial bati lotutako hezkuntza premiak dituzten ikasleak.
 • Aparteko gaitasunak dituzten ikasleak.

Tratemendu neurriak

Ikaslearen hezkuntza-premiei erantzuna emateko xedearekin ikasketa-plan edo curriculum komunaren osagai ezberdinetan egiten den edozein egokitzapen edo aldaketa da Curriculum Egokitzapena.

Egokitzapen motak

 • Curriculumean sartu ahal izateko egokitzapenak.
 • Esanguratsuak ez diren curriculum egokitzapenak (hezkuntza-errefortzua).
 • Curriculum egokitzapen esanguratsuak (CEE/ACI).
 • Curriculum desberdinak eratzea.

Curriculum egoitzapenaren faseak

Plangintza edo diseinua Didaktika ekinbidea

Diagnosi eta pronostiko ebaluazioa.

Arazoen eta zailtasunen azterketa.

Helburuen, edukien eta ebaluazio irizpideen finkapena.

Ikasgela barruan.

Laguntza-gela.

Ikasleak taldekatzea.

Irakaskuntza lanak.

Curriculum egoitzapenaren helburuak

 • Hezkuntza premia berezidun ikasleari eskainiko zaion hezkuntza mota definitzea, lortuko diren irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren sekuentziak argi eta garbi zehaztuz..
 • Baliabide konkretuen premia, hala giza baliabideena nola materialena, zehaztea eta justifikatzea, beharrezkotzat aurreikusten diren xedeak eta epeak finkatuz.
 • Hezkuntza-jardueran parte hartzen duten profesional ezberdinen (tutorea, irakaslea, pedagogoa…) ekintza koordinatua antolatzea.
Cookieak erabiltzen ditugu gure webgunean esperientzia onena emateko. Webgunea erabiltzean, cookie-ak onartzen dituzu. Informazio gehiago Pribatutasun politika horrialdean aurkitu dezakezu.
OnartuPribatutasun politika

GDPR

 • Pribatutasun politika

Pribatutasun politika

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Erregelamenduan ezarritakoari jarraituz, honen berri jakinarazten dizugu:

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

ARTXANDAPE IKASTOLA da datuen tratamenduaren arduraduna (helbidea: Anselma de Salces 1 Bis,48007 Bilbo; eta IFK: R4800612-F).
Datuak babesteko legeari jarraituz, ikastetxeak datuak babesteko delegatua izendatu du (DPO / Data Protection Officer), hain zuzen, Bultz-Lan Consulting.
Gure DPOrekin harremanetan jartzeko, idatzi e-posta honetara: dpo@elizbarrutikoikastetxeak.org

Datu pertsonalen tratamenduaren helburua

Zure datu pertsonalak helburu hauetarako tratatu ahal izango dira:

 • Matrikula formalizatzeko.
 • Gure ikastetxean ikasteko egindako informazio-eskaerak kudeatzeko.
 • Gure jardueren eta eskaintza akademikoaren berri emateko
 • Gure zerbitzuak garatzeko eta egiteko.
 • Eskaintzen ditugun hezkuntza-zerbitzuen ondoriozko lege-betebeharrak betetzeko.

Zure datuak tratatzeko legezko legitimazioa

Zure datuak tratatzeko lege-oinarria interesdunak emandako baimena da. Bestalde, ikastetxe honek legitimazioa du bere ikasleen datu pertsonalak tratatzeko, Hezkuntzako Lege Organikoari jarraituz (HEO).

Noiz arte gordeko ditugu zure datuak?

Ikaslearen espedienteari buruzko datuak mugarik gabe gordeko dira, Hezkuntzako Lege Organikoari jarraituz.

Harremanetan jartzeko datu pertsonalak, berriz, interesdunak ezabatzeko eskatzen ez duen arte gordeko dira.

Lege-betebeharrak betetzeko tratatutako datuak ezar daitekeen legeriak finkatutako epean gordeko dira.

Harpidetutako jakinarazpen elektronikoak bidaltzeko datuak newsletter-ean baja eman arte eta/edo datuen aurka egiteko edo ezabatzeko eskubidea erabili arte gordeko dira.

Nori jakinarazi ahal izango zaizkio zure datuak?

Zuk emandako datu pertsonal zehatz batzuk lehen aipatutako helburuetarako laga ahal izango dira.

Hain zuzen, ikasleak hezkuntza-ibilbidean aurrera egitean izandako beste ikastetxe batzuei; ikasleak jarduera osagarrietan parte hartzeko eta/edo eskola-trukeak egiteko izandako instituzioei eta enpresei, guraso-elkarteei eta ikastetxeko ikasle zaharren elkarteari, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailari, finantza-erakundeei –matrikularen eta kuota akademikoen ordainketa kudea dezaten–, eta eskola-aseguruaren kontratazioaz arduratzen den aseguru-konpainiari; oro har, legeak baimendutako kasu guztietan laga ahal izango dira datuak.

Eskubideak

Zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta mugatzeko eskubideak, eta datuak babesteko araudian jasotako bestelako eskubideak erabili ahal izango dituzu, goian adierazitako helbidera gutuna bidalita edo e-posta honetara idatzita: ikastola@artxandape.net Zuzenbidean baliozkoa den proba bat ere bidali beharko duzu –esaterako, NANaren fotokopia–, eta gaian hau jarri: “Datuen babesa”.

Horri dagokion idazkia lotura hauetatik jaitsi ahal da:
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-acceso.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-rectificacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-oposicion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-supresion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-limitacion.pdf
https://www.aepd.es/media/formularios/formulario-derecho-de-portabilidad.pdf

Horrez gain, aditzera ematen dizugu eskubidea duzula erreklamazioa aurkezteko, zure datu pertsonalen tratamendua dela-eta, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean. Hala ere, zure datuak era egokian tratatu ez ditugula uste baduzu, harremanetan jar zaitezke gure datuak babesteko delegatuarekin, helbide honetan: dpo@elizbarrutikoikastetxeak.org

Datuen segurtasuna

Zuk emandako informazio pertsonala konfidentzialtasunez tratatuko dugu, eta behar diren segurtasun-neurriak hartuko ditugu, baimenik ez duten hirugarrenek ez eskuratzeko, eta baimenik gabe aldatu, galdu edo trata ditzaten saihesteko.